Mowiąc o formach firm, należy wskazać na to, że wiele z nich funkcjonuje jako spółki.

Wśród tych można wskazać na to, że mamy do czynienia z różnymi formami spółek. Jedną z takich form są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Czym charakteryzują się tego rodzaju spółki? Jest to kapitałowa spółka handlowa. Tego rodzaju spółka może być stworzona w dowolnym celu przez różnego rodzaju podmioty oraz osoby. Ważnym aspektem jest to, że tego rodzaju spółka nie może zostać zawiązana przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która już na rynku funkcjonuje. Bardzo ważne jest na pewno to, że taka spółka może zostać założona zarówno przez osoby fizyczne jak i przez osoby prawne. Nie ma żadnego znaczenia, w jakim mieście i w jakim kraju założyciel ma swoją siedzibę. Ponadto także żadnego znaczenia nie ma w tym miejscu obywatelstwo założyciela takiej spółki. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Na pewno bardzo istotnym warunkiem dla takiej spółki jest to, aby założyciel dysponował co najmniej kwotą 5 tysięcy złotych na założenie owej spółki.

Jest to warunek, który musi zostać spełniony. W jaki sposób wygląda procedura założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Pierwszym krokiem, jaki należy poczynić, jest zawarcie umowy założenia danej spółki. W tym miejscu istotnym elementem jest to, aby poszczególni wspólnicy wnieśli określonej wielkości wkład własny, który będzie stanowił kapitał zakładowy owej spółki. Kolejnym krokiem jest powołanie odpowiednich organów. Mowa jest tutaj w głównej mierze o zarządzie danej spółki. Poza tym zarządem powołuje się również o powołaniu rady nadzorczej oraz komisji rewizyjnej. Owe organy są niezbędne w sytuacji, jeśli takie są uregulowania wynikające z ustawy lub też ze statutu spółki. Ostatnim krokiem, jaki należy uczynić, jest dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS. Na pewno jeśli będziemy mówili o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, to wskazujemy na podmioty, które obecnie są bardzo popularne na polskim rynku. To rodzaj spółki, który daje wiele korzyści i nie narzuca zbyt dużych wymagań.